Boekings- en reisvoorwaarden

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee dagen van de volgende diensten:
1. vervoer;
2. verblijf;
3. een andere, niet met vervoer of verblijf verbandhoudende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;
De reisovereenkomst komt tot stand door telefonische of schriftelijke, dan wel per brief, fax of e-mail, aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Hiervan is b.v. sprake als accommodatie in de hotels of gites, of het onderdeel paardrijden niet meer beschikbaar is. Herroeping dient onverwijld na aanvaarding te geschieden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.

Betaling: Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient, na ontvangst van een factuur, de reissom uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereenkomst door of namens de reisorganisator met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Reissom: De gepubliceerde reissom p.p. is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van deze publicatie. Onverminderd het bepaalde heeft de reisorganisator het recht om tot 21 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend en de betreffende extra kosten netto aan de cliënt doorberekenen.

In-de-plaats-stelling: Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) op verzoek van de reiziger worden vervangen door een ander persoon c.q. andere personen. Het verzoek van in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek te worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

Annulering door de reiziger: Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: a. bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: Euro 30 p.p. b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor vertrek: Euro 75 p.p. c. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek: 50% van de reissom; d. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Opzegging door de reisorganisator: de reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien een geboekte paardrijvakantie door onvoorziene omstandigheden komt te vervallen, de betreffende accommodatie wordt gesloten of niet meer voldoet aan de gemaakte afspraken, zulks ter beoordeling van de reisorganisator. De reeds betaalde reissom zal dan onverwijld aan de reiziger worden terugbetaald, echter heeft men geen recht op enige schadevergoeding.

Reisverzekeringen: De reiziger wordt dringend aangeraden goed verzekerd op reis te gaan waartoe een reis-, bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering alsmede een annuleringsverzekering, al dan niet door bemiddeling van de reisorganisator, kan worden afgesloten. Indien de reiziger hieraan niet wenst te voldoen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de reiziger.

Klachten: Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst leidt tot een klacht dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator, de reisorganisator zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond moet streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator.

Aanvullende voorwaarden: Speciale wensen, ofwel preferenties, die bij boeking worden opgegeven worden doorgegeven aan de betreffende accommodatieverschaffer en/of vervoersmaatschappij. Dit kan b.v. zijn een dieet of speciale wensen wat betreft accommodatie. Preferenties worden door de reisorganisator niet gegarandeerd. Enig voorbehoud geldt ten aanzien van uw verwachtingspatroon bij reizen in het buitenland, waarbij wordt gedoeld op andere mensen, andere gewoonten, andere cultuur, andere maaltijden en andere normen en waarden. Dit is één van de aantrekkelijke kanten van reizen in het buitenland, maar zeker iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden. Voor bouwactiviteiten op de bestemming en wijzigingen in faciliteiten of het niet beschikbaar zijn van andere openbare faciliteiten en/of faciliteiten van derden is de reisorganisator niet verantwoordelijk.

Grensdocumenten: Voor reizen naar Frankrijk is een geldig identiteitsbewijs voldoende. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Bij het onbreken ervan of indien het reisdocument is verlopen zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor uw eigen rekening. Deelnemers van buiten de EEG kunnen een visum nodig hebben.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
Equi-Sud Promotion Nederland / GARDEN TOURS B.V. is deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden onder nummer 2284. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door Equi-Sud gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Zie ook website: www.SGR.nl

Minimum deelname
Voor de reizen op de web-site van Equi-Sud geldt een minimum deelname zoals vermeld op de webpagina Informatie van deze web-site. U ontvangt z.s.m. bericht over het definitief doorgaan van de reis, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek.

Algemeen voorbehoud
Kennelijke fouten en vergissingen in de brochure van Equi-Sud binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor u eventuele errata of wijzigingen bij reservering of later indien van toepassing door te geven.

Aanvullende voorwaarden Equi-Sud
* De deelname aan een trektocht of dagtocht te paard geschiedt geheel op eigen risico (een reisverzekering wordt derhalve aanbevolen).
* Indien een deelnemer op eigen verzoek of door persoonlijke omstandigheden de trektocht of dagtocht tussentijds afbreekt of onderbreekt, heeft men geen recht op restitutie van de niet genoten dagen.
* Mochten omstandigheden die aangemerkt kunnen worden als overmacht uit hoofde van de organisatie, noodzaken dat een trektocht of dagtocht moet worden onderbroken met één of meerdere dagen, dan heeft men geen recht op restitutie.
* Indien de omstandigheden dit eisen kan de gids te allen tijde besluiten van de vooraf uitgestippelde route af te wijken. Dit geeft de deelnemer nimmer het recht een restitutie te eisen.
* Bij een trektocht of dagtocht bepalen de gidsen van Equi-Sud naar aanleiding van de persoonlijke rijervaring van de deelnemers, het aantal deelnemers en de weersomstandigheden in welk gebied de trektocht gehouden gaat worden. Het is bij reservering niet mogelijk een voorkeur voor een gebied te eisen.
* De deelnemer is verantwoordelijk voor de aan hem/haar uitgereikte uitrusting. Bij verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid, wordt de deelnemer hiervoor aansprakelijk gesteld.

* Foto- en filmopnamen tijdens de tochten te paard van Equi-Sud. Tenzij u hiertoe aantoonbaar bezwaar tegen maakt, verleent u met de boeking van één van onze tochten te paard toestemming om gedurende uw verblijf bij Equi-Sud foto’s en films, door de gids(-en) van Equi-Sud Paardrijvakanties en medereizigers, te mogen maken, waarop u staat afgebeeld, en tevens deze foto’s en films te mogen publiceren op diverse (social) media.

Aanmeldingen
U gelieve het digitale boekingsformulier op de website www.equi-sud.nl volledig ingevuld aan ons toe te sturen, na ontvangst waarvan wij u een boekingsbevestiging en een factuur voor de aanbetaling zullen toezenden.